Adatvédelmi Tájékoztató

 

 1. BEVEZETÉS

Jelen Adatkezelési tájékoztató Guti Renáta, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által működtetetthttps://urikoma.hu weboldalon (továbbiakban: honlap) keresztül megvalósított adatkezeléseiről ad tájékoztatást.

 

1.1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az Adatkezelő által fenntartott honlap működtetése során a honlapra látogatók és a honlapon elérhető egyes szolgáltatásokat igénybe vevő érintettek (a továbbiakban: Érintett, Látogató, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlapra Látogatókat a honlapon keresztül megvalósuló regisztrációval, kapcsolatfelvétellel, a hírlevelek küldésével, továbbá a honlap használatával szükségszerűen együtt járó egyéb adatkezelésekkel kapcsolatban, az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A jelen Adatkezelési tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

1.2. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ÁLTALA IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő neve: Guti Renáta
Adatkezelő címe: 1125 Budapest, Béla király út 3/C.
Adószám: 56938850-1-43

Elektronikus levelezési cím: urikomavendégház@gmail.com
Telefonszám: +36-20-5146552

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmával vagy alkalmazásával, vagy egyebekben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos kérdése, illetve észrevétele van, kérjük az alábbi elérhetőségek bármelyikén legyen szíves jelezni:

Dedikált adatvédelmi e-mail: urikomavendégház@gmail.com

 

1.3. AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, ez alapján az Adatkezelő csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatokat és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve törekszik arra, hogy az adattakarékosság alapelvének értelmében az általa üzemeltetett honlapon keresztül megvalósuló adatgyűjtés és adatkezelés azokra az adatokra korlátozódjon, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

Az adatkezelés meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján történhet. A személyes adatokat tisztességesen és a Felhasználó által átlátható módon kell kezelni. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel kell megadni.

Az Adatkezelő a személyes adat felvétele előtt minden esetben közli a Felhasználóval az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját, az érintett adatok körét, és az adattárolás időtartamát (az adatkezelés időtartamát). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy amennyiben munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít harmadik személlyel vagy bármely céggel szerződést köt valamely feladat elvégzésére, és ennek során az érintett személy, cég a feladata ellátása érdekében hozzáfér az Adatkezelő által kezelt személyes adathoz, akkor az ilyen személyekkel, céggel titoktartási kötelezettséget előíró szerződést köt a személyes adatokra is kiterjedően.

Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az Adatfeldolgozóval kötött adatfeldolgozói szerződésben/adatvédelmi megállapodásban érvényesítendők. Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző Adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, valamint a harmadik országban az átadott adatok kezelése és feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

 

 1. A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

 

2.1. A HONLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL

A honlap „Kapcsolat” űrlapján a Felhasználó az Adatkezelővel és az általa nyújtott szolgáltatásokkal/termékekkel kapcsolatos információkat kérhet, javaslatokat tehet, panaszokat fogalmazhat meg vagy egyéb tartalmú üzenetet küldhet. A „Kapcsolat” űrlapon a Felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag a Felhasználó által beküldött információkérés, javaslat vagy egyéb tartalmú üzenet megválaszolása, panasz esetén a panasz rögzítése, kivizsgálása, megválaszolása, valamint az ehhez szükséges kapcsolattartás céljából használja fel az Adatkezelő.

A Felhasználó a hozzájárulását az „Kapcsolat” űrlapon a vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg. A Felhasználó által az „Kapcsolat” űrlapon megadott személyes adatokat marketing célra nem használjuk fel és e célból más, külső cégnek sem adjuk át.

Adatkezelés megnevezése:
A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel.

Cél:
A Felhasználó által beküldött információkérés, javaslat vagy egyéb tartalmú üzenet megválaszolása.

Jogalap: 
Információkérés, javaslattétel vagy egyéb tartalmú üzenet küldése esetén az adatkezelés jogalapja Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a Felhasználókkal kapcsolatot tudjon teremteni annak érdekében, hogy a Felhasználók, mint potenciális vendégek kérdéseit megválaszolva növelje a forgalmát (GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont).

Érintettek köre: 
A honlap „Kapcsolat” űrlapját kitöltő Felhasználók.

Személyes adatok: 
név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tartalma, egyéb, az üzenetben közölt személyes adat

Adatok forrása: 
Közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok

Az adatok kezelésének időtartama:
A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését, azaz a kérés, üzenet megválaszolását követően haladéktalanul töröljük.

A tényleges adatkezelés helye:
Az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok esetén az Adatkezelő irattára.

 

 

2.2. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON LÉTREHOZOTT PROFILOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Facebook tartalomszolgáltató és közösségi oldalon az Adatkezelő saját profillal rendelkezik, amely felületen az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, újdonságokról mutat meg tartalmat. Az Adatkezelő nem készít statisztikákat, nem analizál látogatottságot sem egyébként, sem oly módon, hogy azzal bármely természetes személy beazonosítható lenne.

További információt a Facebook adatvédelmi irányelveiről itt olvashat:
https://www.facebook.com/privacy

Adatkezelés megnevezése:
Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

Cél:
A facebook.com oldalon, az Adatkezelő egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a honlapnak a megosztása, illetve népszerűsítése.

Jogalap: 
A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulása

Érintettek köre: 
Valamennyi Felhasználó, aki regisztrált a fent nevezett közösségi oldalon és/vagy lájkolta az Adatkezelő oldalát.

Személyes adatok: 
Az adott közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.

Adatok forrása: 
Közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok

Az adatok kezelésének időtartama:
Az adatkezelés az adott közösségi média oldalán valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az érintett közösségi oldal szabályozása vonatkozik. (facebook.com/legal/terms), (facebook.com/about/privacy/)

 

2.3. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Az Adatkezelő a honlap zavartalan működése és a felhasználói élmény javítása érdekében többféle sütit (cookie) használ. A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok, amelyek az egyes honlapok látogatásakor kerülnek a Felhasználó számítógépére úgy, hogy a látogatott honlapok hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják. A leggyakrabban használt böngészők (Mozilla, Firefox, GoogleChrome stb.) alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, azonban lehetőség van arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a Felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők alábbi menüpontjai nyújtanak bővebb tájékoztatást:

 • GoogleChrome: Eszközök – További beállítások – Biztonság – Cookiek
 • Safari: Tulajdonságok – Biztonság
 • Firefox: Eszközök – Beállítások – Biztonság – Cookiek
 • Internet Explorer: Eszközök – Internetbeállítások – Biztonság – Haladó
 • Opera: Beállítások – Opciók – Haladó – Cookiek

Az Adatkezelő a honlapon jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használ, amelyek addig a Felhasználó eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a Felhasználó következő látogatásakor az Adatkezelő felismerje a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban engedélyezésük hiányában előfordulhat, hogy a honlap, illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem vagy csak korlátozott formában érhetőek el. Az Adatkezelő a honlapon használt sütik segítségével nem gyűjt és nem tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat, így ezek a sütik nem tudják a Felhasználót személy szerint azonosítani.

Munkamenet sütik

 • A honlap működéséhez nélkülözhetetlen sütik
 • Hozzájárulást nem igényel
 • Leírás: ezen sütik azért szükségesek, hogy lehetővé tegyék a honlap használatát a Felhasználók számára
 • Cél: honlap működésének biztosítása
 • Érvényesség: A böngészési munkamenet lezárása

Nyomkövető süti látogatás elemzése végett (harmadik féltől származó) 

 • GoogleAnalytics (_gat és _ga)
 • Hozzájárulást igényel
 • Leírás: ezen sütik az oldal használatáról gyűjtenek információkat, illetve a Felhasználó tevékenységéről
 • Cél: harmadik személyek (pl. Google) a honlap látogatottságát és használatát mérő szolgáltatásaihoz kapcsolódik
 • Érvényesség: 2 év
 • A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen az alábbi linkeken tájékozódhat:
  GoogleAnalytics – https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

2.4. Foglalás esetén azonosító okmányok bekérése másolat készítése, elérhetőségek bekérése és tárolása

 

Adatkezelés megnevezése:
Foglaláshoz adatok megőrzése és továbbítása a hatóságoknak.

Adatkezelés célja:
Szállást lefoglaló vendégekkel szerződés megkötése.

Jogalap: 
Adatkezelés a foglalásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk b) pont.

Érintettek köre: 
Minden szálló vendég

Személyes adatok: 
Személyazonosító okmány + lakcímkártya száma, email cím, telefonszáma, név, lakcím, születési hely és időpont, anyja neve, foglalás időpontja és adatai.

Törlésre előirányzott határidő:
Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik azzal, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

 

Adattovábbítás:
Kizárólag a törvényben előírtaknak megfelelően a hatóságoknak.

 

 

2.5. Hírlevélküldés

 

Adatkezelés megnevezése:
Adatkezelő hírlevelet küld azoknak a vendégeknek, akik ehhez előzetesen és kifejezetten hozzájárultak.

Adatkezelés célja:
Hírlevélben tájékoztatás az Adatkezelő által üzemeltetett Vendégház szolgáltatásairól, akcióiról, marketing célból kapcsolattartás ügyfelekkel.

Jogalap: 
Az érintett személy hozzájárulása GDPR 6. cikk a) pont.

Érintettek köre: 
Hírlevélre feliratokozott vendégek.

Személyes adatok: 
Név, E-mail cím.

Törlésre előirányzott határidő:
Hírlevélről történő leiratkozás időtartamáig kezeli Adatkezelő az adatokat.

 

2.6. Ügyfelek adatainak megőrzése esetleges jogviták esetére

 

Adatkezelés megnevezése:
Adatkezelő a vele szerződött vendégek elérhetőségi adatait, foglalási adatait elmenti arra az esetre, ha a vendégekkel szemben jogvita merül fel.

Adatkezelés célja:
Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése vagy vele szemben érvényesített igények esetén a jogai megvédése.

Jogalap: 
Adatkezelő jogos érdeke érvényesítéséhez szüksége GDPR 6. cikk f) pont. Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a jogait meg tudja védeni, amennyiben bárki vele szemben jogi eljárást indít vagy ha a vendégek jogellenes magatartása miatt Adatkezelőnek kell megindítania jogi eljárást a jogai megóvása érdekében.

Érintettek köre: 
Minden szálló vendég

Személyes adatok: 
Személyazonosító okmány + lakcímkártya száma, email cím, telefonszáma, név, lakcím, születési hely és időpont, anyja neve, foglalás időpontja és adatai.

Törlésre előirányzott határidő:
A szerződés megszűnését, tehát a foglalás végét követő 5 év.

 

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

 

3.1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt személyes adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a Felhasználókhoz rendelhetők. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A bekért adatok elektronikusan kerülnek tárolásra egyedi jelszóval védett könyvtárban, melyhez illetéktelen személy  nem férhet hozzá. Az erre a célra használt eszköz tűzfallal és vírusirtó programmal védett, annak operációs rendszere és böngésző frissítései naprakészek.

 

 

 1. A FELHASZNÁLÓK JOGAI

 

A Felhasználó az Adatkezelőtől a GDPR 15. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő 1.2. pontban feltüntetett elérhetőségein.

Hozzáféréshez való jog: A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
Eljárási szabályok: Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

Helyesbítés joga: Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Felhasználó az Adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Törléshez való jog: A Felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,illetve védelméhez.
Eljárási szabályok: A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga: A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Eljárási szabályok: Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Bírósághoz fordulás joga: A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – az Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie a fenti elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5
 • Telefon:+36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap:http://www.naih.hu